قیمت لیفان 520 و مشخصات فنی

1389

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 520

1388

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 520

1387

قیمت مدل های مختلف لیفان لیفان 520

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1388

قیمت لیفان 520 مدل 1388

رنگ مشکی 200000 ندارد ندارد سالم سالم 15,150,000
 لیفان , لیفان 520, 1388

قیمت لیفان 520 مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,050,000
 لیفان , لیفان 520, 1388

قیمت لیفان 520 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1388

قیمت لیفان 520 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1387

قیمت لیفان 520 مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,950,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
بیشتر ...
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1388

قیمت لیفان 520 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 17,500,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1387

قیمت لیفان 520 مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,950,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000
 لیفان , لیفان 520, 1389

قیمت لیفان 520 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,600,000