قیمت لکسوس RX و مشخصات فنی

2017

لکسوس RX,2017

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2013

لکسوس RX,2013

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2012

لکسوس RX,2012

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2011

لکسوس RX,2011

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2010

لکسوس RX,2010

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2009

لکسوس RX,2009

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2008

لکسوس RX,2008

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

2007

لکسوس RX,2007

قیمت مدل های مختلف لکسوس RX

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 266,100,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 272,900,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 289,200,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,200,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 289,200,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,200,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,200,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 360,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 289,200,000
 لکسوس , RX, 2017

قیمت RX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 548,200,000
بیشتر ...
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ سفید 270000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 185,800,000
 لکسوس , RX, 2012

قیمت RX مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 360,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 277,700,000
 لکسوس , RX, 2007

قیمت RX مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 177,200,000
 لکسوس , RX, 2013

قیمت RX مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 365,000,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 289,200,000
 لکسوس , RX, 2009

قیمت RX مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,800,000
 لکسوس , RX, 2010

قیمت RX مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 217,000,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 193,500,000
 لکسوس , RX, 2008

قیمت RX مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 203,000,000