قیمت لکسوس NX F sport و مشخصات فنی

2016

لکسوس NX F sport,2016

قیمت مدل های مختلف لکسوس NX F sport

2015

لکسوس NX F sport,2015

قیمت مدل های مختلف لکسوس NX F sport

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 283,600,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 8000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 495,900,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ مشکی 7500 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 497,400,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 290,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 303,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2015

قیمت NX F sport مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 305,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 460,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 305,000,000