قیمت لکسوس NX F sport و مشخصات فنی

2016

لکسوس NX F sport,2016

خودرو لکسوس  NX 2015 ترکیبی از رانندگی لذت‌بخش و راحتی سرنشینان را ارائه کرده است. در قسم...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس NX F sport در سال 2016

2015

لکسوس NX F sport,2015

خودرو لکسوس  NX 2015 ترکیبی از رانندگی لذت‌بخش و راحتی سرنشینان را ارائه کرده است. در قسم...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,100,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,100,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,260,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,200,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,070,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 900,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,156,900,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,200,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 980,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,104,800,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,116,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2015

قیمت NX F sport مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 950,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2017

قیمت NX F sport مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,260,000,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 450000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 1,004,400,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ نقره ای 450000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 997,900,000
 لکسوس , NX F sport, 2016

قیمت NX F sport مدل 2016

رنگ سفید 450000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 1,004,400,000