قیمت لکسوس NX و مشخصات فنی

2016

لکسوس NX ,2016

خودرو لکسوس  NX 2015 ترکیبی از رانندگی لذت‌بخش و راحتی سرنشینان را ارائه کرده است. در قسمت...

2015

لکسوس NX ,2015

خودرو لکسوس  NX 2015 ترکیبی از رانندگی لذت‌بخش و راحتی سرنشینان را ارائه کرده است. در قسمت...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , NX , 2015

قیمت NX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 584,100,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 624,300,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 629,400,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 629,400,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 629,400,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 629,400,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 629,400,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 629,400,000
 لکسوس , NX , 2015

قیمت NX مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 584,100,000
 لکسوس , NX , 2016

قیمت NX مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 659,600,000
بیشتر ...
 لکسوس , NX , 2016

قیمت NX مدل 2016

سایر رنگها 8000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 715,400,000
 لکسوس , NX , 2016

قیمت NX مدل 2016

رنگ سفید 8000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 728,200,000
 لکسوس , NX , 2016

قیمت NX مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 659,600,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ مشکی 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 631,700,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ سفید 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 641,700,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ مشکی 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 631,700,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

سایر رنگها 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 630,500,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ خاکستری 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 636,200,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ نقره ای 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 636,900,000
 لکسوس , NX , 2017

قیمت NX مدل 2017

رنگ مشکی 17000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 631,700,000