قیمت لکسوس IS C و مشخصات فنی

2012

لکسوس IS C,2012

خودرو لکسوس  IS 300 کروک ترکیبی از راحتی و بی سقفی یک خودروی کروک و کارایی بالای یک خودروی کوپه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس IS C در سال 2012

2011

لکسوس IS C,2011

خودرو لکسوس  IS 300 کروک ترکیبی از راحتی و بی سقفی یک خودروی کروک و کارایی بالای یک خودروی کوپه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس IS C در سال 2011

2010

لکسوس IS C,2010

خودرو لکسوس  IS 300 کروک ترکیبی از راحتی و بی سقفی یک خودروی کروک و کارایی بالای یک خودروی کوپه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس IS C در سال 2010

2009

لکسوس IS C,2009

خودرو لکسوس  IS 300 کروک ترکیبی از راحتی و بی سقفی یک خودروی کروک و کارایی بالای یک خودروی کوپه...

قیمت تیپ های مختلف لکسوس IS C در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2012

قیمت IS C مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 738,600,000
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2012

قیمت IS C مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 738,600,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 744,100,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 731,000,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 744,100,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 738,500,000
بیشتر ...
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ بژ 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 731,700,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 737,700,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ بژ 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 731,700,000
 لکسوس , IS C, 2011

قیمت IS C مدل 2011

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 732,500,000
 لکسوس , IS C, 2012

قیمت IS C مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 738,600,000
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2010

قیمت IS C مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 547,100,000
 لکسوس , IS C, 2009

قیمت IS C مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 514,300,000
 لکسوس , IS C, 2012

قیمت IS C مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 755,000,000