قیمت لکسوس IS و مشخصات فنی

2015

لکسوس IS,2015

قیمت مدل های مختلف لکسوس IS

2014

لکسوس IS,2014

قیمت مدل های مختلف لکسوس IS

2012

لکسوس IS,2012

2011

لکسوس IS,2011

2010

لکسوس IS,2010

2009

لکسوس IS,2009

قیمت مدل های مختلف لکسوس IS

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , IS, 2015

قیمت IS مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 229,000,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 37000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 233,000,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 37000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 232,800,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 217,600,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 181,000,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 181,000,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 229,300,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 229,000,000
 لکسوس , IS, 2009

قیمت IS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,100,000
 لکسوس , IS, 2011

قیمت IS مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 161,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,000,000
 لکسوس , IS, 2010

قیمت IS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,500,000
 لکسوس , IS, 2015

قیمت IS مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 229,000,000
 لکسوس , IS, 2009

قیمت IS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,200,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 37000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 232,800,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 179,000,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 35000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 246,000,000
 لکسوس , IS, 2012

قیمت IS مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,200,000
 لکسوس , IS, 2014

قیمت IS مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 217,600,000
 لکسوس , IS, 2009

قیمت IS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,100,000