قیمت لکسوس GS و مشخصات فنی

2015

لکسوس GS,2015

قیمت مدل های مختلف لکسوس GS

2014

لکسوس GS,2014

قیمت مدل های مختلف لکسوس GS

2010

لکسوس GS,2010

قیمت مدل های مختلف لکسوس GS

2008

لکسوس GS,2008

قیمت مدل های مختلف لکسوس GS

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 315,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 لکسوس , GS, 2010

قیمت GS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 315,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 290,000,000
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 279,400,000
 لکسوس , GS, 2014

قیمت GS مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 279,400,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,100,000
 لکسوس , GS, 2015

قیمت GS مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 315,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 لکسوس , GS, 2008

قیمت GS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000