قیمت لکسوس CT و مشخصات فنی

2015

لکسوس CT,2015

قیمت مدل های مختلف لکسوس CT

2014

لکسوس CT,2014

قیمت مدل های مختلف لکسوس CT

2013

لکسوس CT,2013

قیمت مدل های مختلف لکسوس CT

2012

لکسوس CT,2012

قیمت مدل های مختلف لکسوس CT

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 190,200,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 185,700,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 لکسوس , CT, 2012

قیمت CT مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
بیشتر ...
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 لکسوس , CT, 2014

قیمت CT مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 لکسوس , CT, 2015

قیمت CT مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000