قیمت كیا سول و مشخصات فنی

2013

قیمت تیپ های مختلف كیا سول در سال 2013

2012

قیمت تیپ های مختلف كیا سول در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2012

قیمت سول مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 كیا , سول, 2012

قیمت سول مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 كیا , سول, 2012

قیمت سول مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 كیا , سول, 2012

قیمت سول مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 185,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,300,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,300,000
بیشتر ...
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 191,100,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,600,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 194,400,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 196,600,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 193,300,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ مشکی 30000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 211,300,000
 كیا , سول, 2013

قیمت سول مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 193,700,000