قیمت كیا سورنتو و مشخصات فنی

2015

كیا سورنتو,2015

سورنتو 2017 در دو قسمت نسبت به مدل قبلی؛ کار اساسی و عمیقی انجام داده است: امکانات ویژه برای ارتباط ...

2013

كیا سورنتو,2013

سورنتو خودروی شاسی‌بلندی است که نسبت به مدل قبلی آن، پیشرفت چشمگیری داشته است. منتقدان به دلیل ...

2012

كیا سورنتو,2012

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2012

2011

كیا سورنتو,2011

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2011

2010

كیا سورنتو,2010

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2010

2009

كیا سورنتو,2009

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

2008

كیا سورنتو,2008

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 622,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 622,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 622,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 622,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
بیشتر ...
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 603,500,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 609,600,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 604,400,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 593,300,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 604,400,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 599,400,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 603,500,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 605,000,000