قیمت كیا سورنتو و مشخصات فنی

2013

كیا سورنتو,2013

2012

كیا سورنتو,2012

قیمت مدل های مختلف كیا سورنتو

2011

كیا سورنتو,2011

قیمت مدل های مختلف كیا سورنتو

2010

كیا سورنتو,2010

قیمت مدل های مختلف كیا سورنتو

2009

كیا سورنتو,2009

2008

كیا سورنتو,2008

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سورنتو, 2013

قیمت سورنتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,300,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,300,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,900,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 11 سالم 69,700,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 10 سالم 71,900,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 9 سالم 73,700,000
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,400,000
 كیا , سورنتو, 2012

قیمت سورنتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,500,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 313,000,000
بیشتر ...
 كیا , سورنتو, 2009

قیمت سورنتو مدل 2009

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 85,400,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,900,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,300,000
 كیا , سورنتو, 2008

قیمت سورنتو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 99,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 305,000,000
 كیا , سورنتو, 2015

قیمت سورنتو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 305,000,000
 كیا , سورنتو, 2011

قیمت سورنتو مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,300,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 313,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 323,200,000