قیمت كیا سورنتو و مشخصات فنی

2015

كیا سورنتو,2015

سورنتو 2017 در دو قسمت نسبت به مدل قبلی؛ کار اساسی و عمیقی انجام داده است: امکانات ویژه برای ارتباط ...

2013

كیا سورنتو,2013

سورنتو خودروی شاسی‌بلندی است که نسبت به مدل قبلی آن، پیشرفت چشمگیری داشته است. منتقدان به دلیل ...

2012

كیا سورنتو,2012

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2012

2011

كیا سورنتو,2011

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2011

2010

كیا سورنتو,2010

خودروی سورنتو در عین حال که دارای قیمتی بسیار مناسب می‌باشد، از امکانات زیادی هم بهره می‌ب...

قیمت تیپ های مختلف كیا سورنتو در سال 2010

2009

كیا سورنتو,2009

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

2008

كیا سورنتو,2008

خودروی سورنتو اولین شاسی‌بلند متوسط شرکت کیا می‌باشد. این خودرو که کمتر از 463 سانتیمتر طو...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 299,200,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 305,400,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 305,400,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 304,900,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 305,400,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 304,900,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 16000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 341,100,000
بیشتر ...
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 16000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 340,600,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 304,900,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 304,900,000
 كیا , سورنتو, 2010

قیمت سورنتو مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , سورنتو, 2013

قیمت سورنتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 462,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 611,100,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 630,000,000
 كیا , سورنتو, 2017

قیمت سورنتو مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 623,700,000
 كیا , سورنتو, 2016

قیمت سورنتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 529,200,000