قیمت كیا ریو صندوقدار و مشخصات فنی

2017

كیا ریو صندوقدار,2017

ریو برای ما ایرانی‌ها بیشتر تداعی‌کننده ریو تولیدی (مونتاژ...

2016

كیا ریو صندوقدار,2016

ریو برای ما ایرانی‌ها بیشتر تداعی‌کننده ریو تولیدی (مونتاژ...

2015

كیا ریو صندوقدار,2015

ریو برای ما ایرانی‌ها بیشتر تداعی‌کننده ریو تولیدی (مونتاژ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,200,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,300,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,100,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ بژ 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,300,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,500,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,200,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
بیشتر ...
 كیا , ریو صندوقدار, 2016

قیمت ریو صندوقدار مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,500,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2017

قیمت ریو صندوقدار مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,000,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2017

قیمت ریو صندوقدار مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,000,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2016

قیمت ریو صندوقدار مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,500,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2016

قیمت ریو صندوقدار مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2017

قیمت ریو صندوقدار مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,000,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2015

قیمت ریو صندوقدار مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 كیا , ریو صندوقدار, 2016

قیمت ریو صندوقدار مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,500,000