قیمت كیا ریو هاچ بک و مشخصات فنی

2017

كیا ریو هاچ بک,2017

شاید با شنیدن نام "ریو" اولین تصویری که در ذهنتان تداعی می‌شود ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , ریو هاچ بک, 2016

قیمت ریو هاچ بک مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,000,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2016

قیمت ریو هاچ بک مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,000,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,500,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,100,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
بیشتر ...
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,500,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,300,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,100,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,600,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,100,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,100,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,100,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,600,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,900,000
 كیا , ریو هاچ بک, 2017

قیمت ریو هاچ بک مدل 2017

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 211,100,000