قیمت كیا پیکانتو و مشخصات فنی

2015

كیا پیکانتو,2015

کیا پیکانتو که کوچک‌ترین محصول شرکت کیا می‌باشد، یکی از محبوب‌ترین خودروها در اروپا ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا پیکانتو در سال 2015

2014

كیا پیکانتو,2014

کیا پیکانتو که کوچکترین محصول شرکت کیا می‌باشد، یکی از محبوب‌ترین خودروها در اروپا است که ...

قیمت تیپ های مختلف كیا پیکانتو در سال 2014

2013

كیا پیکانتو,2013

کیا پیکانتو که کوچکترین محصول شرکت کیا می‌باشد، یکی از محبوب‌ترین خودروها در اروپا است که ...

قیمت تیپ های مختلف كیا پیکانتو در سال 2013

2012

كیا پیکانتو,2012

کیا پیکانتو که کوچکترین محصول شرکت کیا می‌باشد، یکی از محبوب‌ترین خودروها در اروپا است که ...

قیمت تیپ های مختلف كیا پیکانتو در سال 2012

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , پیکانتو, 2016

قیمت پیکانتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 كیا , پیکانتو, 2016

قیمت پیکانتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 كیا , پیکانتو, 2013

قیمت پیکانتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 كیا , پیکانتو, 2017

قیمت پیکانتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 كیا , پیکانتو, 2017

قیمت پیکانتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 كیا , پیکانتو, 2013

قیمت پیکانتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 كیا , پیکانتو, 2012

قیمت پیکانتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 كیا , پیکانتو, 2013

قیمت پیکانتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 كیا , پیکانتو, 2013

قیمت پیکانتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 كیا , پیکانتو, 2012

قیمت پیکانتو مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
بیشتر ...
 كیا , پیکانتو, 2016

قیمت پیکانتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 كیا , پیکانتو, 2017

قیمت پیکانتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 كیا , پیکانتو, 2017

قیمت پیکانتو مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 كیا , پیکانتو, 2013

قیمت پیکانتو مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 كیا , پیکانتو, 2014

قیمت پیکانتو مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,000,000
 كیا , پیکانتو, 2015

قیمت پیکانتو مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,000,000
 كیا , پیکانتو, 2016

قیمت پیکانتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 كیا , پیکانتو, 2016

قیمت پیکانتو مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 كیا , پیکانتو, 2017

قیمت پیکانتو مدل 2017

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,700,000
 كیا , پیکانتو, 2017

قیمت پیکانتو مدل 2017

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,500,000