قیمت كیا کارناوال و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف كیا کارناوال در سال 2010

قیمت تیپ های مختلف كیا کارناوال در سال 2009

قیمت تیپ های مختلف كیا کارناوال در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,300,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,100,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,600,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ بژ 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 126,900,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,100,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,100,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
بیشتر ...
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,300,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,100,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,100,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 120012 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 125,900,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 120012 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,500,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,500,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 110,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,300,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,100,000