قیمت كیا کارناوال و مشخصات فنی

2010

كیا کارناوال,2010

خودروهای کاروان از آن دست خودروهایی هستند که آنچنان که باید در بازار...

قیمت تیپ های مختلف كیا کارناوال در سال 2010

قیمت تیپ های مختلف كیا کارناوال در سال 2009

قیمت تیپ های مختلف كیا کارناوال در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 219,400,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ نقره ای 62000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 179,800,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ نقره ای 62000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 179,100,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,800,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,300,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,300,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 11 سالم 130,000,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 10 سالم 143,500,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 9 سالم 148,300,000
بیشتر ...
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 8 سالم 155,700,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 7 سالم 160,800,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 سالم 167,200,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 174,800,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 4 سالم 183,400,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 192,500,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 198,900,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 205,500,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 213,600,000
 كیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 219,400,000