قیمت کیا کارناوال و مشخصات فنی

2010

کیا کارناوال,2010

خودروهای کاروان از آن دست خودروهایی هستند که آنچنان که باید در بازار...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارناوال در سال 2010

قیمت تیپ های مختلف کیا کارناوال در سال 2009

قیمت تیپ های مختلف کیا کارناوال در سال 2008