قیمت کیا کارناوال و مشخصات فنی

2010

کیا کارناوال,2010

خودروهای کاروان از آن دست خودروهایی هستند که آنچنان که باید در بازار...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارناوال در سال 2010

قیمت تیپ های مختلف کیا کارناوال در سال 2009

قیمت تیپ های مختلف کیا کارناوال در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 246,100,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 228,200,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
بیشتر ...
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000
 کیا , کارناوال, 2010

قیمت کارناوال مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 250,000,000
 کیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,100,000