قیمت کیا کارناوال و مشخصات فنی

2010

کیا کارناوال,2010

خودروهای کاروان از آن دست خودروهایی هستند که آنچنان که باید در بازار...

2009

کیا کارناوال,2009

2008

کیا کارناوال,2008