قیمت كیا کارناوال و مشخصات فنی

2010

قیمت مدل های مختلف كیا کارناوال

2009

قیمت مدل های مختلف كیا کارناوال

2008

قیمت مدل های مختلف كیا کارناوال

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
بیشتر ...
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 كیا , کارناوال, 2008

قیمت کارناوال مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,700,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,700,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,700,000
 كیا , کارناوال, 2009

قیمت کارناوال مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000