قیمت كیا کارنز و مشخصات فنی

2012

كیا کارنز,2012

قیمت مدل های مختلف كیا کارنز

2010

كیا کارنز,2010

قیمت مدل های مختلف كیا کارنز

2008

كیا کارنز,2008

قیمت مدل های مختلف كیا کارنز

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,000,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,000,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ مشکی 75000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 3 سالم 73,200,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
بیشتر ...
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 198,100,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,000,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 78,400,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ نقره ای 89000 دو ماه پنج سال سالم سالم 79,600,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ نقره ای 89000 دو ماه ندارد سالم سالم 79,300,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ نقره ای 89000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000