قیمت كیا کارنز و مشخصات فنی

2016

كیا کارنز,2016

کیا را باید از آن دست کمپانی‌هایی دانست که نهایت استفاده را از ...

2012

كیا کارنز,2012

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف كیا کارنز در سال 2012

2010

كیا کارنز,2010

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف كیا کارنز در سال 2010

2008

كیا کارنز,2008

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف كیا کارنز در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,600,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,600,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,600,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,600,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
بیشتر ...
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

سایر رنگها 235022 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 122,900,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

سایر رنگها 235022 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 122,900,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

سایر رنگها 235022 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 125,700,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

سایر رنگها 235022 یک ماه ندارد سالم سالم 125,100,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

سایر رنگها 235022 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,900,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,500,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,600,000