قیمت كیا کارنز و مشخصات فنی

2012

كیا کارنز,2012

قیمت تیپ های مختلف كیا کارنز در سال 2012

2010

كیا کارنز,2010

قیمت تیپ های مختلف كیا کارنز در سال 2010

2008

كیا کارنز,2008

قیمت تیپ های مختلف كیا کارنز در سال 2008

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,000,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,700,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,700,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 كیا , کارنز, 2012

قیمت کارنز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
بیشتر ...
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 كیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 كیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 185,700,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 185,700,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 185,700,000
 كیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000