قیمت کیا کارنز و مشخصات فنی

2016

کیا کارنز,2016

کیا را باید از آن دست کمپانی‌هایی دانست که نهایت استفاده را از ...

2012

کیا کارنز,2012

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارنز در سال 2012

2010

کیا کارنز,2010

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارنز در سال 2010

2008

کیا کارنز,2008

خودروهای MPV در ایران آنچنان که باید جایگاه مناسبی را کسب نکرده&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف کیا کارنز در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2010

قیمت کارنز مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 195,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 188000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 163,700,000
بیشتر ...
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 188000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم سالم 162,700,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 188000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 162,800,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 188000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم سالم 162,700,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 188000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 163,700,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 188000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 کیا , کارنز, 2016

قیمت کارنز مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 360,000,000
 کیا , کارنز, 2008

قیمت کارنز مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000