قیمت کیا کادنزا و مشخصات فنی

2014

کیا کادنزا,2014

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف کیا کادنزا در سال 2014

2013

کیا کادنزا,2013

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف کیا کادنزا در سال 2013

2012

کیا کادنزا,2012

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف کیا کادنزا در سال 2012

2011

کیا کادنزا,2011

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف کیا کادنزا در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,000,000
 کیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,000,000
 کیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 468,000,000
 کیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 585,000,000
 کیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,000,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 5 373,300,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 4 386,200,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 3 392,900,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 2 399,600,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 408,800,000
بیشتر ...
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 418,200,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 408,800,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 418,200,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 406,500,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 418,200,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 408,800,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 418,200,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 418,000,000
 کیا , کادنزا, 2012

قیمت کادنزا مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 کیا , کادنزا, 2014

قیمت کادنزا مدل 2014

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 615,600,000