قیمت كیا کادنزا و مشخصات فنی

2014

كیا کادنزا,2014

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2014

2013

كیا کادنزا,2013

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2013

2012

كیا کادنزا,2012

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2012

2011

كیا کادنزا,2011

کیا کادنزای، به خودی خود یک سدان درجه یک می‌­باشد، اگرچه کیا برندی شناخته شده است، اما بسیاری ا...

قیمت تیپ های مختلف كیا کادنزا در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 301,100,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 289,300,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 281,200,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 287,700,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 299,400,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 303,200,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 305,700,000
بیشتر ...
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 302,900,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 305,400,000
 كیا , کادنزا, 2013

قیمت کادنزا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 308,000,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 246,100,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 240,600,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 235,200,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 240,600,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 236,500,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 232,500,000
 كیا , کادنزا, 2011

قیمت کادنزا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 237,900,000