قیمت جک J5 و مشخصات فنی

1396

جک J5 ,1396

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

قیمت تیپ های مختلف جک J5 در سال 1396

1395

جک J5 ,1395

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

قیمت تیپ های مختلف جک J5 در سال 1395

1394

جک J5 ,1394

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

قیمت تیپ های مختلف جک J5 در سال 1394

1393

جک J5 ,1393

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

قیمت تیپ های مختلف جک J5 در سال 1393

1392

جک J5 ,1392

جک یکی دیگر از کمپانی‌هایی است که در سالیان اخیر و با توجه به م...

قیمت تیپ های مختلف جک J5 در سال 1392

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,800,000
 جک , J5 , 1393

قیمت J5 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,800,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,300,000
 جک , J5 , 1394

قیمت J5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,300,000
 جک , J5 , 1394

قیمت J5 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,300,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 46,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 46,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 46,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 ندارد دو سال سالم سالم 45,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 46,000,000
بیشتر ...
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 سه ماه دو سال سالم سالم 45,300,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 46,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 45,900,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,800,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 46,000,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,800,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,300,000
 جک , J5 , 1396

قیمت J5 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,800,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,300,000
 جک , J5 , 1395

قیمت J5 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 54,700,000