قیمت جک J3 و مشخصات فنی

1394

جک J3 ,1394

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 در سال 1394

1393

جک J3 ,1393

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 در سال 1393

1392

جک J3 ,1392

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 در سال 1392

1391

جک J3 ,1391

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,600,000
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 جک , J3 , 1393

قیمت J3 مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,100,000
 جک , J3 , 1393

قیمت J3 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,400,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 جک , J3 , 1394

قیمت J3 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 جک , J3 , 1394

قیمت J3 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
بیشتر ...
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 29,900,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,750,000
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 جک , J3 , 1391

قیمت J3 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,200,000
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
 جک , J3 , 1392

قیمت J3 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000