قیمت جک J3 هاچ بک و مشخصات فنی

1394

جک J3 هاچ بک,1394

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1394

1393

جک J3 هاچ بک,1393

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1393

1392

جک J3 هاچ بک,1392

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1392

1391

جک J3 هاچ بک,1391

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1391

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 25,250,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 25,250,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 25,250,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 25,050,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 25,250,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,900,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 108000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,900,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
بیشتر ...
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 24,950,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 24,550,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 24,950,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 24,550,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 24,950,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 24,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 2 23,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 3 22,900,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 4 22,550,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 5 22,150,000