قیمت جک J3 هاچ بک و مشخصات فنی

1394

جک J3 هاچ بک,1394

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1394

1393

جک J3 هاچ بک,1393

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1393

1392

جک J3 هاچ بک,1392

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1392

1391

جک J3 هاچ بک,1391

خودروی جک J3 یا همان توجوی به عنوان جایگزینی برای خودروی فولکس واگن گل که تولید آن در شرکت کرمان خود...

قیمت تیپ های مختلف جک J3 هاچ بک در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1394

قیمت J3 هاچ بک مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 جک , J3 هاچ بک, 1394

قیمت J3 هاچ بک مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1394

قیمت J3 هاچ بک مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 جک , J3 هاچ بک, 1393

قیمت J3 هاچ بک مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,200,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
بیشتر ...
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1391

قیمت J3 هاچ بک مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1394

قیمت J3 هاچ بک مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 47,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 48,500,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 47,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 48,500,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 50,800,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,300,000
 جک , J3 هاچ بک, 1392

قیمت J3 هاچ بک مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 51,000,000