قیمت سمند LX و مشخصات فنی

1397

ایران خودرو سمند LX,1397

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1396

ایران خودرو سمند LX,1396

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1395

ایران خودرو سمند LX,1395

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1394

ایران خودرو سمند LX,1394

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1393

ایران خودرو سمند LX,1393

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1392

ایران خودرو سمند LX,1392

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1391

ایران خودرو سمند LX,1391

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1390

ایران خودرو سمند LX,1390

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1389

ایران خودرو سمند LX,1389

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1389

1388

ایران خودرو سمند LX,1388

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1387

ایران خودرو سمند LX,1387

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1387

1386

ایران خودرو سمند LX,1386

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1386

1385

ایران خودرو سمند LX,1385

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1385

1384

ایران خودرو سمند LX,1384

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1384

1383

ایران خودرو سمند LX,1383

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1383

1382

ایران خودرو سمند LX,1382

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 117000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 34,300,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 117000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 34,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 117000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,800,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1394

قیمت سمند LX مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,800,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 2 39,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 2 38,100,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 2 39,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 39,600,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 26,550,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 40,300,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,300,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 27,350,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 27,850,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000