قیمت سمند LX و مشخصات فنی

1397

ایران خودرو سمند LX,1397

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1396

ایران خودرو سمند LX,1396

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1395

ایران خودرو سمند LX,1395

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1394

ایران خودرو سمند LX,1394

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1393

ایران خودرو سمند LX,1393

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1392

ایران خودرو سمند LX,1392

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1391

ایران خودرو سمند LX,1391

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1390

ایران خودرو سمند LX,1390

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1389

ایران خودرو سمند LX,1389

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1389

1388

ایران خودرو سمند LX,1388

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1387

ایران خودرو سمند LX,1387

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1387

1386

ایران خودرو سمند LX,1386

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1386

1385

ایران خودرو سمند LX,1385

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1385

1384

ایران خودرو سمند LX,1384

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1384

1383

ایران خودرو سمند LX,1383

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1383

1382

ایران خودرو سمند LX,1382

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , سمند LX, 1397

قیمت سمند LX مدل 1397

رنگ سفید 17000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1397

قیمت سمند LX مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,100,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1397

قیمت سمند LX مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1389

قیمت سمند LX مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1386

قیمت سمند LX مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,550,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1389

قیمت سمند LX مدل 1389

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 32,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1389

قیمت سمند LX مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 33,100,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1396

قیمت سمند LX مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,800,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1382

قیمت سمند LX مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,650,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,200,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,100,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,200,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1393

قیمت سمند LX مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,900,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ خاکستری 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,600,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,600,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1393

قیمت سمند LX مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 37,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000