قیمت سمند LX و مشخصات فنی

1398

ایران خودرو سمند LX,1398

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1397

ایران خودرو سمند LX,1397

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1396

ایران خودرو سمند LX,1396

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1395

ایران خودرو سمند LX,1395

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1394

ایران خودرو سمند LX,1394

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1393

ایران خودرو سمند LX,1393

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1392

ایران خودرو سمند LX,1392

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1391

ایران خودرو سمند LX,1391

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1390

ایران خودرو سمند LX,1390

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1389

ایران خودرو سمند LX,1389

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1389

1388

ایران خودرو سمند LX,1388

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

1387

ایران خودرو سمند LX,1387

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1387

1386

ایران خودرو سمند LX,1386

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1386

1385

ایران خودرو سمند LX,1385

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1385

1384

ایران خودرو سمند LX,1384

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1384

1383

ایران خودرو سمند LX,1383

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1383

1382

ایران خودرو سمند LX,1382

ایران‌خودرو نسل جدید سمندهای خود را با نام سمند Lx، در سال 1383 ارائه نمود. از مزایای سمندهای ن...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند LX در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , سمند LX, 1383

قیمت سمند LX مدل 1383

رنگ سفید 3 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1397

قیمت سمند LX مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1383

قیمت سمند LX مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1383

قیمت سمند LX مدل 1383

رنگ بژ 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1394

قیمت سمند LX مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1394

قیمت سمند LX مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1383

قیمت سمند LX مدل 1383

رنگ بژ 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1398

قیمت سمند LX مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1393

قیمت سمند LX مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , سمند LX, 1389

قیمت سمند LX مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1384

قیمت سمند LX مدل 1384

رنگ بژ 216000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 8 29,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1395

قیمت سمند LX مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,600,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1397

قیمت سمند LX مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1393

قیمت سمند LX مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1394

قیمت سمند LX مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 1 47,800,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 1 47,800,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 2 46,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 1 47,800,000