قیمت سمند LX و مشخصات فنی

1395

ایران خودرو سمند LX,1395

1394

ایران خودرو سمند LX,1394

1393

ایران خودرو سمند LX,1393

1392

ایران خودرو سمند LX,1392

1391

ایران خودرو سمند LX,1391

1390

ایران خودرو سمند LX,1390

1389

ایران خودرو سمند LX,1389

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

1388

ایران خودرو سمند LX,1388

1387

ایران خودرو سمند LX,1387

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو سمند LX

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 22,200,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1391

قیمت سمند LX مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,850,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1393

قیمت سمند LX مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 21,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1389

قیمت سمند LX مدل 1389

رنگ سفید 64000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 20,900,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1396

قیمت سمند LX مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1387

قیمت سمند LX مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,150,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1392

قیمت سمند LX مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,100,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 129000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 19,150,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 129000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,450,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1386

قیمت سمند LX مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1390

قیمت سمند LX مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1386

قیمت سمند LX مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1396

قیمت سمند LX مدل 1396

رنگ مشکی 9600 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,200,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1396

قیمت سمند LX مدل 1396

رنگ مشکی 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,400,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1396

قیمت سمند LX مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,800,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1388

قیمت سمند LX مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1393

قیمت سمند LX مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,700,000
 ایران خودرو , سمند LX, 1394

قیمت سمند LX مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,450,000