قیمت سمند معمولی و مشخصات فنی

1396

ایران خودرو سمند معمولی,1396

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1396

1395

ایران خودرو سمند معمولی,1395

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1395

1394

ایران خودرو سمند معمولی,1394

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1394

1393

ایران خودرو سمند معمولی,1393

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1393

1392

ایران خودرو سمند معمولی,1392

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1392

1391

ایران خودرو سمند معمولی,1391

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1391

1390

ایران خودرو سمند معمولی,1390

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1390

1389

ایران خودرو سمند معمولی,1389

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1389

1388

ایران خودرو سمند معمولی,1388

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1388

1387

ایران خودرو سمند معمولی,1387

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1387

1386

ایران خودرو سمند معمولی,1386

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1386

1385

ایران خودرو سمند معمولی,1385

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1385

1384

ایران خودرو سمند معمولی,1384

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1384

1383

ایران خودرو سمند معمولی,1383

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1383

1382

ایران خودرو سمند معمولی,1382

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1382

1381

ایران خودرو سمند معمولی,1381

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1381

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1395

قیمت سمند معمولی مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,000,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1394

قیمت سمند معمولی مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1392

قیمت سمند معمولی مدل 1392

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 23,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1392

قیمت سمند معمولی مدل 1392

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,150,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1392

قیمت سمند معمولی مدل 1392

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,150,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1385

قیمت سمند معمولی مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,050,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1383

قیمت سمند معمولی مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1392

قیمت سمند معمولی مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1391

قیمت سمند معمولی مدل 1391

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 22,400,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1391

قیمت سمند معمولی مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,450,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1391

قیمت سمند معمولی مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,800,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1394

قیمت سمند معمولی مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

سایر رنگها 200000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 15,000,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

سایر رنگها 200000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 15,250,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

سایر رنگها 200000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 15,000,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

سایر رنگها 200000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 15,250,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

سایر رنگها 200000 یک ماه ندارد سالم سالم 14,800,000