قیمت سمند معمولی و مشخصات فنی

1396

ایران خودرو سمند معمولی,1396

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1396

1395

ایران خودرو سمند معمولی,1395

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1395

1394

ایران خودرو سمند معمولی,1394

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1394

1393

ایران خودرو سمند معمولی,1393

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1393

1392

ایران خودرو سمند معمولی,1392

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1392

1391

ایران خودرو سمند معمولی,1391

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1391

1390

ایران خودرو سمند معمولی,1390

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1390

1389

ایران خودرو سمند معمولی,1389

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1389

1388

ایران خودرو سمند معمولی,1388

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1388

1387

ایران خودرو سمند معمولی,1387

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1387

1386

ایران خودرو سمند معمولی,1386

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1386

1385

ایران خودرو سمند معمولی,1385

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1385

1384

ایران خودرو سمند معمولی,1384

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1384

1383

ایران خودرو سمند معمولی,1383

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1383

1382

ایران خودرو سمند معمولی,1382

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1382

1381

ایران خودرو سمند معمولی,1381

طرح ساخت خودروی ملی از اوایل دهه 70 در صنعت خودرو مطرح شده بود و در نهایت در سال 1381 با تولید سمند ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو سمند معمولی در سال 1381

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1394

قیمت سمند معمولی مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,000,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1390

قیمت سمند معمولی مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,800,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1384

قیمت سمند معمولی مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1385

قیمت سمند معمولی مدل 1385

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 25,350,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1385

قیمت سمند معمولی مدل 1385

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 25,350,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1385

قیمت سمند معمولی مدل 1385

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1385

قیمت سمند معمولی مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,450,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1385

قیمت سمند معمولی مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,650,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1390

قیمت سمند معمولی مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,800,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1382

قیمت سمند معمولی مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,500,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 144000 سه ماه پنج سال سالم سالم 36,000,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 144000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 36,600,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 43,200,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,800,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1393

قیمت سمند معمولی مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , سمند معمولی, 1382

قیمت سمند معمولی مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,650,000