قیمت رانا و مشخصات فنی

1398

ایران خودرو رانا,1398

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1398

1397

ایران خودرو رانا,1397

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1397

1396

ایران خودرو رانا,1396

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1396

1395

ایران خودرو رانا,1395

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1395

1394

ایران خودرو رانا,1394

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1394

1393

ایران خودرو رانا,1393

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1393

1392

ایران خودرو رانا,1392

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1392

1391

ایران خودرو رانا,1391

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , رانا, 1398

قیمت رانا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1398

قیمت رانا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1398

قیمت رانا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,600,000