قیمت رانا و مشخصات فنی

1396

ایران خودرو رانا,1396

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1396

1395

ایران خودرو رانا,1395

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1395

1394

ایران خودرو رانا,1394

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1394

1393

ایران خودرو رانا,1393

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1393

1392

ایران خودرو رانا,1392

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1392

1391

ایران خودرو رانا,1391

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1391

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 ایران خودرو , رانا, 1391

قیمت رانا مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,300,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,900,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 11000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 32,900,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 30,300,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1394

قیمت رانا مدل 1394

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 28,250,000
 ایران خودرو , رانا, 1394

قیمت رانا مدل 1394

رنگ سفید 2 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 30,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1394

قیمت رانا مدل 1394

رنگ سفید 2 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 30,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1394

قیمت رانا مدل 1394

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 28,250,000
 ایران خودرو , رانا, 1394

قیمت رانا مدل 1394

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,150,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000