قیمت رانا و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1398

1397

ایران خودرو رانا,1397

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1397

1396

ایران خودرو رانا,1396

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1396

1395

ایران خودرو رانا,1395

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1395

1394

ایران خودرو رانا,1394

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1394

1393

ایران خودرو رانا,1393

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1393

1392

ایران خودرو رانا,1392

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1392

1391

ایران خودرو رانا,1391

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 69,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 71,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,900,000
 ایران خودرو , رانا, 1395

قیمت رانا مدل 1395

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1396

قیمت رانا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1397

قیمت رانا مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1397

قیمت رانا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,800,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,100,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,600,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,100,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,100,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,200,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,600,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000