قیمت رانا و مشخصات فنی

1397

ایران خودرو رانا,1397

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1397

1396

ایران خودرو رانا,1396

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1396

1395

ایران خودرو رانا,1395

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1395

1394

ایران خودرو رانا,1394

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1394

1393

ایران خودرو رانا,1393

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1393

1392

ایران خودرو رانا,1392

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1392

1391

ایران خودرو رانا,1391

رانا خودروی ایرانی که محصول شرکت ایران خودرو می­‌باشد. این خودرو بعد از سمند و تیبا سومین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو رانا در سال 1391

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , رانا, 1397

قیمت رانا مدل 1397

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 26,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 25,850,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 25,850,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 25,850,000
 ایران خودرو , رانا, 1391

قیمت رانا مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 26,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 25,850,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , رانا, 1391

قیمت رانا مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 26,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 26,700,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 126000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,500,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1392

قیمت رانا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,550,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,000,000
 ایران خودرو , رانا, 1393

قیمت رانا مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000