قیمت Roa G2 و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa G2

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa G2

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو Roa G2

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , Roa G2, 1388

قیمت Roa G2 مدل 1388

رنگ نقره ای 160000 دو ماه شش سال سالم سالم 13,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,900,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ نقره ای 140000 یک ماه دو سال سالم سالم 13,450,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,150,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 16,300,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 5 سالم 12,700,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 12,550,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 4 سالم 12,850,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 13,150,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,900,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,900,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,900,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,900,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ نقره ای 350000 یک ماه ندارد سالم سالم 13,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ نقره ای 350000 یک ماه شش سال سالم سالم 13,450,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ نقره ای 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,750,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

سایر رنگها 105000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 1 سالم 14,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,150,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1388

قیمت Roa G2 مدل 1388

رنگ نقره ای 110000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 14,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1388

قیمت Roa G2 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,350,000