قیمت Roa G2 و مشخصات فنی

1390

ایران خودرو Roa G2,1390

پژو ROA G2 که با نام ROA سال نیز شناخته می‌شود بهبودیافته پژو R...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa G2 در سال 1390

1389

ایران خودرو Roa G2,1389

پژو ROA G2 که با نام ROA سال نیز شناخته می‌شود بهبودیافته پژو R...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa G2 در سال 1389

1388

ایران خودرو Roa G2,1388

پژو ROA G2 که با نام ROA سال نیز شناخته می‌شود بهبودیافته پژو R...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو Roa G2 در سال 1388

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 230000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 سالم 12,800,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 سالم 12,450,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 13,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 قطعه 1 12,550,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 13,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 سالم 12,450,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 قطعه 1 12,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 سالم 12,450,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 13,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 14,350,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,850,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1388

قیمت Roa G2 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,350,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,050,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,150,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 14,850,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 14,950,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1390

قیمت Roa G2 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,900,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 14,950,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 14,700,000
 ایران خودرو , Roa G2, 1389

قیمت Roa G2 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,150,000