قیمت RD و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو RD

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو RD

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو RD

1382

ایران خودرو RD,1382

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو RD

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو RD

قیمت مدل های مختلف ایران خودرو RD

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , RD, 1383

قیمت RD مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 5,750,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,650,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,650,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,700,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 7,350,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,100,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,650,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1383

قیمت RD مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 5,750,000
 ایران خودرو , RD, 1380

قیمت RD مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 3,800,000
 ایران خودرو , RD, 1380

قیمت RD مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 3,800,000
 ایران خودرو , RD, 1380

قیمت RD مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 3,800,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 180000 سه ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,650,000
 ایران خودرو , RD, 1382

قیمت RD مدل 1382

رنگ خاکستری 90000 دو ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 5,800,000
 ایران خودرو , RD, 1383

قیمت RD مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 5,750,000