قیمت RD و مشخصات فنی

1385

ایران خودرو RD,1385

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1385

1384

ایران خودرو RD,1384

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1384

1383

ایران خودرو RD,1383

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1383

1382

ایران خودرو RD,1382

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1382

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1381

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1380

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , RD, 1382

قیمت RD مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 5,350,000
 ایران خودرو , RD, 1382

قیمت RD مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 5,100,000
 ایران خودرو , RD, 1382

قیمت RD مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 5,200,000
 ایران خودرو , RD, 1382

قیمت RD مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 5,350,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ خاکستری 320000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,550,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ خاکستری 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,000,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ خاکستری 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,150,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ خاکستری 320000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,550,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ خاکستری 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,000,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ خاکستری 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,150,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,200,000
 ایران خودرو , RD, 1382

قیمت RD مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 5,350,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,650,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 167000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 7,350,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 167000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,800,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ بژ 167000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,800,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 167000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,800,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ خاکستری 167000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,900,000