قیمت RD و مشخصات فنی

1385

ایران خودرو RD,1385

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1385

1384

ایران خودرو RD,1384

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1384

1383

ایران خودرو RD,1383

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1383

1382

ایران خودرو RD,1382

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1382

1381

ایران خودرو RD,1381

پژو آر- دی ،  خودرویی است که در اصل،  شکل ظاهری بدنه و تقو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1381

1380

ایران خودرو RD,1380

پژو آر- دی ،  خودرویی است که در اصل،  شکل ظاهری بدنه و تقو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,600,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,600,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 3 سالم 19,850,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 2 سالم 20,800,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 2 قطعه 1 20,000,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 2 سالم 20,800,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 21,650,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 22,550,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,250,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,050,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,400,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ بژ 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,150,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ خاکستری 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,450,000
 ایران خودرو , RD, 1384

قیمت RD مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,600,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 ندارد ندارد سالم قطعه 11 15,350,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 ندارد ندارد سالم قطعه 11 15,350,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ بژ 260000 ندارد ندارد سالم قطعه 11 15,450,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ مشکی 260000 ندارد ندارد سالم قطعه 11 15,500,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ بژ 260000 ندارد ندارد سالم قطعه 11 15,450,000