قیمت RD و مشخصات فنی

1385

ایران خودرو RD,1385

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1385

1384

ایران خودرو RD,1384

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1384

1383

ایران خودرو RD,1383

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1383

1382

ایران خودرو RD,1382

پژو RD برای اولین با در سال 78 تولید شد ولیکن به دلیل برخی مشکلات با...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1382

1381

ایران خودرو RD,1381

پژو آر- دی ،  خودرویی است که در اصل،  شکل ظاهری بدنه و تقو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1381

1380

ایران خودرو RD,1380

پژو آر- دی ،  خودرویی است که در اصل،  شکل ظاهری بدنه و تقو...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو RD در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,500,000
 ایران خودرو , RD, 1381

قیمت RD مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,050,000
 ایران خودرو , RD, 1380

قیمت RD مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,000,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,500,000
 ایران خودرو , RD, 1380

قیمت RD مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,000,000
 ایران خودرو , RD, 1380

قیمت RD مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,000,000
 ایران خودرو , RD, 1383

قیمت RD مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,900,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,500,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 300000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 10 17,950,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 300000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 18,150,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 18,300,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 10 18,300,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 9 18,800,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 8 19,300,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 7 20,100,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 6 20,800,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 5 21,600,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 4 22,400,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 23,000,000
 ایران خودرو , RD, 1385

قیمت RD مدل 1385

سایر رنگها 260000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 23,600,000