قیمت دنا پلاس و مشخصات فنی

1398

ایران خودرو دنا پلاس ,1398

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی ملی ...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا پلاس در سال 1398

1397

ایران خودرو دنا پلاس ,1397

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی ملی ...

1396

ایران خودرو دنا پلاس ,1396

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی ملی ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 132,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1398

قیمت دنا پلاس مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1398

قیمت دنا پلاس مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1398

قیمت دنا پلاس مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1398

قیمت دنا پلاس مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1397

قیمت دنا پلاس مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 125,700,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 128,000,000
 ایران خودرو , دنا پلاس , 1396

قیمت دنا پلاس مدل 1396

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,000,000