قیمت دنا و مشخصات فنی

1398

ایران خودرو دنا,1398

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1398

1397

ایران خودرو دنا,1397

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1397

1396

ایران خودرو دنا,1396

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1396

1395

ایران خودرو دنا,1395

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1395

1394

ایران خودرو دنا,1394

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1394

1393

ایران خودرو دنا,1393

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,100,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1398

قیمت دنا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,000,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , دنا, 1398

قیمت دنا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1398

قیمت دنا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 115,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 97,300,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 97,500,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 76,600,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 78,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 81,000,000