قیمت دنا و مشخصات فنی

1397

ایران خودرو دنا,1397

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1397

1396

ایران خودرو دنا,1396

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1396

1395

ایران خودرو دنا,1395

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1395

1394

ایران خودرو دنا,1394

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1394

1393

ایران خودرو دنا,1393

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 1 سالم 68,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 70,300,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 1 سالم 68,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 70,300,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 1 سالم 68,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 70,300,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ نقره ای 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,100,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,100,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 69,600,000