قیمت دنا و مشخصات فنی

1397

ایران خودرو دنا,1397

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1397

1396

ایران خودرو دنا,1396

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1396

1395

ایران خودرو دنا,1395

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1395

1394

ایران خودرو دنا,1394

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1394

1393

ایران خودرو دنا,1393

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1393

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1396

قیمت دنا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,800,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,100,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,300,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,300,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1393

قیمت دنا مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,100,000