قیمت دنا و مشخصات فنی

1397

ایران خودرو دنا,1397

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1397

1396

ایران خودرو دنا,1396

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1396

1395

ایران خودرو دنا,1395

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1395

1394

ایران خودرو دنا,1394

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1394

1393

ایران خودرو دنا,1393

دنا محصول شرکت ایران خودرو است که از آن به عنوان چهارمین خودروی یاد می‌کنند در واقع مدل بهبود ی...

قیمت تیپ های مختلف ایران خودرو دنا در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ خاکستری 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,200,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 64,100,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 64,100,000
بیشتر ...
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 69,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1395

قیمت دنا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,700,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 120000 یک ماه سه سال سالم سالم 58,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,400,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 120000 یک ماه سه سال سالم سالم 58,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 120000 یک ماه ندارد سالم سالم 58,600,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000
 ایران خودرو , دنا, 1397

قیمت دنا مدل 1397

رنگ سفید 11667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,800,000
 ایران خودرو , دنا, 1394

قیمت دنا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,900,000