قیمت هیوندای ورنا و مشخصات فنی

1390

هیوندای ورنا ,1390

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1390

1389

هیوندای ورنا ,1389

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1389

1388

هیوندای ورنا ,1388

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1388

1387

هیوندای ورنا ,1387

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1387

1386

هیوندای ورنا ,1386

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1386

1385

هیوندای ورنا ,1385

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1385

1384

هیوندای ورنا ,1384

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1384

1383

هیوندای ورنا ,1383

خودرو ورنا، کوچکترین و ارزان ترین مدل از خودروهای شرکت ...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ورنا در سال 1383

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , ورنا , 1386

قیمت ورنا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,200,000
 هیوندای , ورنا , 1390

قیمت ورنا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,900,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,300,000
 هیوندای , ورنا , 1390

قیمت ورنا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,900,000
 هیوندای , ورنا , 1389

قیمت ورنا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 هیوندای , ورنا , 1390

قیمت ورنا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,900,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,350,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,200,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 33,700,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 34,600,000
بیشتر ...
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 35,200,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,150,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,350,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,200,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ مشکی 320000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 3 قطعه 4 21,300,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ نقره ای 320000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 3 قطعه 4 21,450,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ نقره ای 320000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 3 قطعه 4 21,450,000