قیمت هیوندای ورنا و مشخصات فنی

1390

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1389

هیوندای ورنا ,1389

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1388

هیوندای ورنا ,1388

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1387

هیوندای ورنا ,1387

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1386

هیوندای ورنا ,1386

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1385

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1384

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

1383

قیمت مدل های مختلف هیوندای ورنا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,350,000
 هیوندای , ورنا , 1384

قیمت ورنا مدل 1384

رنگ بژ 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 21,300,000
 هیوندای , ورنا , 1390

قیمت ورنا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,900,000
 هیوندای , ورنا , 1390

قیمت ورنا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,900,000
 هیوندای , ورنا , 1387

قیمت ورنا مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,200,000
 هیوندای , ورنا , 1390

قیمت ورنا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,900,000
 هیوندای , ورنا , 1384

قیمت ورنا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,300,000
 هیوندای , ورنا , 1389

قیمت ورنا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,000,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,400,000
 هیوندای , ورنا , 1388

قیمت ورنا مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,700,000
بیشتر ...
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 124000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 هیوندای , ورنا , 1387

قیمت ورنا مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,500,000
 هیوندای , ورنا , 1384

قیمت ورنا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,300,000
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 124000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 124000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 124000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 هیوندای , ورنا , 1383

قیمت ورنا مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,400,000
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 170000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 25,300,000
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 170000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 24,850,000
 هیوندای , ورنا , 1385

قیمت ورنا مدل 1385

رنگ سفید 170000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 24,850,000