قیمت هیوندای وراکروز و مشخصات فنی

2013

هیوندای وراکروز,2013

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2013

2012

هیوندای وراکروز,2012

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2012

2011

هیوندای وراکروز,2011

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2011

2010

هیوندای وراکروز,2010

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2010

2009

هیوندای وراکروز,2009

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2009

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 217,000,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 216,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 217,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 216,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ بژ 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 213,700,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 215,700,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 217,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 216,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 217,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2013

قیمت وراکروز مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 275,300,000
بیشتر ...
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ خاکستری 65000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 272,000,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ خاکستری 65000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 271,700,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 256,400,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 258,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 257,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 258,900,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 257,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 257,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 257,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 258,600,000