قیمت هیوندای وراکروز و مشخصات فنی

2013

هیوندای وراکروز,2013

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2013

2012

هیوندای وراکروز,2012

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2012

2011

هیوندای وراکروز,2011

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2011

2010

هیوندای وراکروز,2010

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2010

2009

هیوندای وراکروز,2009

شرکت هیوندای ادعا کرده است که خودروی وراکروز یا همان ix55 توان رقابت...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای وراکروز در سال 2009

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 364,400,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 364,100,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 377,400,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 291,800,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 377,400,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 283,200,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 290,300,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 291,800,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 276,700,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 377,400,000
بیشتر ...
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 291,800,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,000,000
 هیوندای , وراکروز, 2011

قیمت وراکروز مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 317,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 377,400,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 356,000,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 365,000,000
 هیوندای , وراکروز, 2012

قیمت وراکروز مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 375,500,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 267,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 274,600,000
 هیوندای , وراکروز, 2010

قیمت وراکروز مدل 2010

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 274,400,000