قیمت هیوندای ولستر و مشخصات فنی

2016

هیوندای ولستر,2016

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

2015

هیوندای ولستر,2015

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

2014

هیوندای ولستر,2014

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

2013

هیوندای ولستر,2013

برخلاف اینکه ولستر یکی از خودروهای برتر هیوندای به شمار می‌­رود، اما نظر منتقدان درباره این خو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای ولستر در سال 2013

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , ولستر, 2014

قیمت ولستر مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 هیوندای , ولستر, 2016

قیمت ولستر مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 10 سالم 105,500,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 10 قطعه 1 103,100,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 9 قطعه 1 106,400,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 10 قطعه 1 103,100,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 9 قطعه 1 106,400,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 8 قطعه 1 109,900,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 7 قطعه 1 112,400,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 6 قطعه 1 115,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 5 قطعه 1 117,600,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 4 قطعه 1 120,300,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 3 قطعه 1 125,900,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 2 قطعه 1 131,800,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 1 قطعه 1 144,700,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 2 قطعه 1 140,200,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد قطعه 1 قطعه 1 144,700,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد سالم قطعه 1 148,900,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 سه ماه ندارد سالم سالم 152,300,000
 هیوندای , ولستر, 2013

قیمت ولستر مدل 2013

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,800,000