قیمت هیوندای سوناتا و مشخصات فنی

2017

هیوندای سوناتا,2017

قیمت مدل های مختلف هیوندای سوناتا

2014

هیوندای سوناتا,2014

2013

هیوندای سوناتا,2013

2012

هیوندای سوناتا,2012

2011

هیوندای سوناتا,2011

2010

هیوندای سوناتا,2010

قیمت مدل های مختلف هیوندای سوناتا

2009

هیوندای سوناتا,2009

قیمت مدل های مختلف هیوندای سوناتا

2008

هیوندای سوناتا,2008

قیمت مدل های مختلف هیوندای سوناتا

2007

هیوندای سوناتا,2007

قیمت مدل های مختلف هیوندای سوناتا

قیمت مدل های مختلف هیوندای سوناتا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سوناتا, 2006

قیمت سوناتا مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,700,000
 هیوندای , سوناتا, 2006

قیمت سوناتا مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 58,000,000
 هیوندای , سوناتا, 2006

قیمت سوناتا مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 59,000,000
 هیوندای , سوناتا, 2006

قیمت سوناتا مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 60,400,000
 هیوندای , سوناتا, 2006

قیمت سوناتا مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,700,000
 هیوندای , سوناتا, 2012

قیمت سوناتا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 هیوندای , سوناتا, 2009

قیمت سوناتا مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 11 سالم 68,300,000
 هیوندای , سوناتا, 2009

قیمت سوناتا مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 79,200,000
 هیوندای , سوناتا, 2009

قیمت سوناتا مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 86,800,000
 هیوندای , سوناتا, 2014

قیمت سوناتا مدل 2014

رنگ سفید 85000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,400,000
بیشتر ...
 هیوندای , سوناتا, 2012

قیمت سوناتا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 124,600,000
 هیوندای , سوناتا, 2012

قیمت سوناتا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,900,000
 هیوندای , سوناتا, 2012

قیمت سوناتا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,900,000
 هیوندای , سوناتا, 2009

قیمت سوناتا مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 90,100,000
 هیوندای , سوناتا, 2017

قیمت سوناتا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 هیوندای , سوناتا, 2017

قیمت سوناتا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,000,000
 هیوندای , سوناتا, 2007

قیمت سوناتا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,400,000
 هیوندای , سوناتا, 2007

قیمت سوناتا مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,600,000
 هیوندای , سوناتا, 2010

قیمت سوناتا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 102,100,000
 هیوندای , سوناتا, 2010

قیمت سوناتا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 101,500,000