قیمت هیوندای سوناتا و مشخصات فنی

2018

هیوندای سوناتا,2018

سوناتا یکی از سدان‌های پرطرفدار بازار بوده بطوریکه نسل جدید آن،...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2018

2017

هیوندای سوناتا,2017

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2017

2016

هیوندای سوناتا,2016

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2016

2015

هیوندای سوناتا,2015

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2015

2014

هیوندای سوناتا,2014

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2014

2013

هیوندای سوناتا,2013

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2013

2012

هیوندای سوناتا,2012

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2012

2011

هیوندای سوناتا,2011

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2011

2010

هیوندای سوناتا,2010

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2010

2009

هیوندای سوناتا,2009

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2009

2008

هیوندای سوناتا,2008

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2008

2007

هیوندای سوناتا,2007

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2007

2006

هیوندای سوناتا,2006

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سوناتا در سال 2006