قیمت هیوندای i30 و مشخصات فنی

2012

هیوندای i30,2012

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2012

2011

هیوندای i30,2011

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2011

2010

هیوندای i30,2010

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,800,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,500,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,800,000
بیشتر ...
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 161,000,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 98000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 168,000,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 98000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,300,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 161,000,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,400,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 169,200,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 167,000,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 169,200,000
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000