قیمت هیوندای i30 و مشخصات فنی

2012

هیوندای i30,2012

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2012

2011

هیوندای i30,2011

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2011

2010

هیوندای i30,2010

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , i30, 2012

قیمت i30 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,400,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 138,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,200,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

سایر رنگها 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,700,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 101,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ خاکستری 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 100,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 106,400,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 11 100,500,000
بیشتر ...
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 6 118,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 110,300,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 114,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 116,000,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 120,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 123,600,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 125,500,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 127,600,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 129,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 133,000,000