قیمت هیوندای i30 و مشخصات فنی

2012

هیوندای i30,2012

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2012

2011

هیوندای i30,2011

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2011

2010

هیوندای i30,2010

اکثر کارشناسان تحت تاثیر بهبود­های بوجود آمده در کارایی و کیفیت ساخت این خودرو نسبت به مدل قبلی قرار...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i30 در سال 2010

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 80,500,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,900,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 80,500,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,900,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 76,800,000
 هیوندای , i30, 2010

قیمت i30 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,600,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 84,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 84,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 86,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 86,200,000
بیشتر ...
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 82,400,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 79,500,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 2 76,900,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 1 قطعه 2 75,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 قطعه 2 73,500,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 قطعه 2 72,700,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 قطعه 2 73,500,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 قطعه 2 72,700,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 قطعه 2 71,200,000
 هیوندای , i30, 2011

قیمت i30 مدل 2011

رنگ بژ 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 2 قطعه 2 71,800,000