قیمت هیوندای i20 و مشخصات فنی

2015

هیوندای i20,2015

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیفتر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می رود. هیوندای، این خودروی کلاس سوپرمین...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2015

2014

هیوندای i20,2014

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیفتر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می رود. هیوندای، این خودروی کلاس سوپرمین...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2014

2013

هیوندای i20,2013

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیفتر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می رود. هیوندای، این خودروی کلاس سوپرمین...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2013

2012

هیوندای i20,2012

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیف­تر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می‌رود. هیوندای، این خودروی کلاس س...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2012

2011

هیوندای i20,2011

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیف­تر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می‌رود. هیوندای، این خودروی کلاس س...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , i20, 2013

قیمت i20 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,700,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,700,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,700,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ خاکستری 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 161,900,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ خاکستری 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,400,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,400,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ خاکستری 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,400,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ خاکستری 30000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 168,500,000