قیمت هیوندای i20 و مشخصات فنی

2015

هیوندای i20,2015

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیفتر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می رود. هیوندای، این خودروی کلاس سوپرمین...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2015

2014

هیوندای i20,2014

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیفتر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می رود. هیوندای، این خودروی کلاس سوپرمین...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2014

2013

هیوندای i20,2013

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیفتر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می رود. هیوندای، این خودروی کلاس سوپرمین...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2013

2012

هیوندای i20,2012

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیف­تر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می‌رود. هیوندای، این خودروی کلاس س...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2012

2011

هیوندای i20,2011

هیوندای i20 به نوعی مدل ضعیف­تر مدل موفق هیوندای i30 به شمار می‌رود. هیوندای، این خودروی کلاس س...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای i20 در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , i20, 2012

قیمت i20 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,300,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 214,500,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , i20, 2012

قیمت i20 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,300,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 214,500,000
 هیوندای , i20, 2014

قیمت i20 مدل 2014

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 221,200,000
 هیوندای , i20, 2014

قیمت i20 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 214,500,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 214,500,000
بیشتر ...
 هیوندای , i20, 2011

قیمت i20 مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,600,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 214,500,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , i20, 2013

قیمت i20 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,200,000
 هیوندای , i20, 2013

قیمت i20 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,200,000
 هیوندای , i20, 2011

قیمت i20 مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,600,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 214,500,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 هیوندای , i20, 2015

قیمت i20 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000