قیمت هیوندای جنسیس و مشخصات فنی

2013

هیوندای جنسیس,2013

قیمت مدل های مختلف هیوندای جنسیس

2012

هیوندای جنسیس,2012

قیمت مدل های مختلف هیوندای جنسیس

2011

هیوندای جنسیس,2011

قیمت مدل های مختلف هیوندای جنسیس

2010

هیوندای جنسیس,2010

قیمت مدل های مختلف هیوندای جنسیس

2009

هیوندای جنسیس,2009

قیمت مدل های مختلف هیوندای جنسیس

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,400,000
 هیوندای , جنسیس, 2012

قیمت جنسیس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000
 هیوندای , جنسیس, 2012

قیمت جنسیس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,400,000
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,400,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 179,500,000
 هیوندای , جنسیس, 2010

قیمت جنسیس مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,800,000
 هیوندای , جنسیس, 2009

قیمت جنسیس مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,700,000
بیشتر ...
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,400,000
 هیوندای , جنسیس, 2012

قیمت جنسیس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2013

قیمت جنسیس مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,400,000
 هیوندای , جنسیس, 2010

قیمت جنسیس مدل 2010

سایر رنگها 164000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 159,900,000
 هیوندای , جنسیس, 2010

قیمت جنسیس مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,800,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 179,500,000
 هیوندای , جنسیس, 2010

قیمت جنسیس مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,800,000
 هیوندای , جنسیس, 2012

قیمت جنسیس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 215,000,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000
 هیوندای , جنسیس, 2011

قیمت جنسیس مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 178,000,000