قیمت هیوندای سنتنیال و مشخصات فنی

2013

هیوندای سنتنیال,2013

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2013

2012

هیوندای سنتنیال,2012

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2012

2011

هیوندای سنتنیال,2011

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2011

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,050,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,000,000