قیمت هیوندای سنتنیال و مشخصات فنی

2013

هیوندای سنتنیال,2013

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2013

2012

هیوندای سنتنیال,2012

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2012

2011

هیوندای سنتنیال,2011

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2011

2010

هیوندای سنتنیال,2010

در زمان نه چندان دور، شرکت هیوندای برای رقابت با خودروهایی مثل سری B...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای سنتنیال در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 831,500,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 852,500,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 874,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 868,800,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 874,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 868,800,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 874,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 874,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 772,800,000
بیشتر ...
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 671,600,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 671,600,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 772,800,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2012

قیمت سنتنیال مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 874,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 772,800,000