قیمت هیوندای سنتنیال و مشخصات فنی

2013

قیمت مدل های مختلف هیوندای سنتنیال

2012

قیمت مدل های مختلف هیوندای سنتنیال

2011

قیمت مدل های مختلف هیوندای سنتنیال

2010

قیمت مدل های مختلف هیوندای سنتنیال

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 183,500,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 9 سالم 161,200,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 10 سالم 157,300,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 316,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ مشکی 70000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 326,600,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ مشکی 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 326,400,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 314,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 316,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 316,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 316,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 311,800,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 312,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 227,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 227,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 1 سالم 241,200,000
 هیوندای , سنتنیال, 2013

قیمت سنتنیال مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 316,000,000
 هیوندای , سنتنیال, 2011

قیمت سنتنیال مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 227,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

160000 سالم سالم 227,100,000
 هیوندای , سنتنیال, 2010

قیمت سنتنیال مدل 2010

160000 سالم سالم 227,100,000