قیمت هیوندای آوانته و مشخصات فنی

1391

هیوندای آوانته,1391

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1391

1390

هیوندای آوانته,1390

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1390

1389

هیوندای آوانته,1389

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1389

1388

هیوندای آوانته,1388

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1388

1387

هیوندای آوانته,1387

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1387

1386

هیوندای آوانته,1386

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1386

1385

هیوندای آوانته,1385

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1385

1384

هیوندای آوانته,1384

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1384

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , آوانته, 1384

قیمت آوانته مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,700,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 170000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 52,500,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 170000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,800,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,400,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,700,000
 هیوندای , آوانته, 1388

قیمت آوانته مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,400,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,700,000
 هیوندای , آوانته, 1388

قیمت آوانته مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 44,400,000
 هیوندای , آوانته, 1388

قیمت آوانته مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 45,600,000
 هیوندای , آوانته, 1388

قیمت آوانته مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 47,900,000
بیشتر ...
 هیوندای , آوانته, 1388

قیمت آوانته مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 46,800,000
 هیوندای , آوانته, 1389

قیمت آوانته مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 هیوندای , آوانته, 1389

قیمت آوانته مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,500,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 50,700,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,700,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,900,000
 هیوندای , آوانته, 1384

قیمت آوانته مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,700,000
 هیوندای , آوانته, 1390

قیمت آوانته مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,800,000