قیمت هیوندای آوانته و مشخصات فنی

1391

هیوندای آوانته,1391

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1391

1390

هیوندای آوانته,1390

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1390

1389

هیوندای آوانته,1389

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1389

1388

هیوندای آوانته,1388

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1388

1387

هیوندای آوانته,1387

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1387

1386

هیوندای آوانته,1386

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1386

1385

هیوندای آوانته,1385

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1385

1384

هیوندای آوانته,1384

الانترا یا نامی که در کشور ما به آن معروف است (هیوندا آوانته) از محبوب­ترین خودرو...

قیمت تیپ های مختلف هیوندای آوانته در سال 1384

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 59,100,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 59,600,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 59,100,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 61,300,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 59,400,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 60,600,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 61,800,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 63,800,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,200,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
بیشتر ...
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,700,000
 هیوندای , آوانته, 1390

قیمت آوانته مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,900,000
 هیوندای , آوانته, 1384

قیمت آوانته مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 56,100,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,300,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ نقره ای 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 62,100,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 63,000,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 63,600,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 63,600,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 59,700,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 61,500,000