قیمت هیوندای آوانته و مشخصات فنی

1391

هیوندای آوانته,1391

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

1390

هیوندای آوانته,1390

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

1389

هیوندای آوانته,1389

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

1388

هیوندای آوانته,1388

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

1387

هیوندای آوانته,1387

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

1386

هیوندای آوانته,1386

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

1385

هیوندای آوانته,1385

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

قیمت مدل های مختلف هیوندای آوانته

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , آوانته, 1390

قیمت آوانته مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 62,800,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,900,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,900,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,900,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 68,300,000
 هیوندای , آوانته, 1385

قیمت آوانته مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,900,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,900,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,100,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,100,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,100,000
بیشتر ...
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,700,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,700,000
 هیوندای , آوانته, 1386

قیمت آوانته مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,100,000
 هیوندای , آوانته, 1388

قیمت آوانته مدل 1388

رنگ سفید 81000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 56,200,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 43,000,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 44,100,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 45,100,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,400,000
 هیوندای , آوانته, 1387

قیمت آوانته مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,700,000
 هیوندای , آوانته, 1391

قیمت آوانته مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,900,000