قیمت هیوندای اکسنت و مشخصات فنی

2014

هیوندای اکسنت,2014

هیوندا اکسنت ظاهری شبیه به سدان  قیمت از 144000000 تا 151200000

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 167,400,000
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 154,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,400,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 154,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,400,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,600,000