قیمت هیوندای اکسنت و مشخصات فنی

2014

هیوندای اکسنت,2014

هیوندا اکسنت ظاهری شبیه به سدان  قیمت از 136800000 تا 143600000

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 75000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 2800 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 201,500,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 1 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 204,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 181,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,900,000
 هیوندای , اکسنت, 2017

قیمت اکسنت مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2015

قیمت اکسنت مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2016

قیمت اکسنت مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
بیشتر ...
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 135,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 141,700,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,600,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 135,300,000
 هیوندای , اکسنت, 2014

قیمت اکسنت مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000