قیمت دوو ماتیز و مشخصات فنی

1382

دوو ماتیز,1382

قیمت مدل های مختلف دوو ماتیز

1381

دوو ماتیز,1381

قیمت مدل های مختلف دوو ماتیز

1380

دوو ماتیز,1380

قیمت مدل های مختلف دوو ماتیز

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,550,000
بیشتر ...
 دوو , ماتیز, 1380

قیمت ماتیز مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,500,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 6,600,000
 دوو , ماتیز, 1382

قیمت ماتیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 قطعه 1 6,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,000,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 136000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 9,050,000
 دوو , ماتیز, 1381

قیمت ماتیز مدل 1381

رنگ سفید 136000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,550,000