قیمت بی ام و X6 و مشخصات فنی

2013

بی ام و X6,2013

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2013

2012

بی ام و X6,2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2011

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 742,500,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 731,000,000
 بی ام و , X6, 2011

قیمت X6 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 765,400,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 850,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 841,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 990,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 963,700,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 982,600,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 974,700,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 973,600,000