قیمت بی ام و X6 و مشخصات فنی

2013

بی ام و X6,2013

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2013

2012

بی ام و X6,2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2011

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X6 در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 690,000,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 730,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 895,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 895,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 895,500,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X6, 2010

قیمت X6 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 584,400,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 690,000,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 690,000,000
 بی ام و , X6, 2010

قیمت X6 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 584,400,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 718,100,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2013

قیمت X6 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 920,000,000
 بی ام و , X6, 2012

قیمت X6 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 690,000,000