قیمت بی ام و X5 و مشخصات فنی

2013

بی ام و X5,2013

بی ام و X5

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X5 در سال 2013

2012

بی ام و X5,2012

بی ام و X5

قیمت تیپ های مختلف بی ام و X5 در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X5, 2012

قیمت X5 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,584,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2012

قیمت X5 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,584,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2012

قیمت X5 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,584,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2012

قیمت X5 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,584,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2012

قیمت X5 مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,584,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000
 بی ام و , X5, 2013

قیمت X5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,800,000,000