قیمت بی ام و X4 و مشخصات فنی

2016

بی ام و X4,2016

2015

بی ام و X4,2015

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,600,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 580,000,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 700,600,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ خاکستری 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 551,200,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 530,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 530,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 530,000,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ مشکی 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 396,600,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 530,000,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 470,000,000
 بی ام و , X4, 2015

قیمت X4 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 384,200,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ مشکی 17000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 560,800,000
 بی ام و , X4, 2016

قیمت X4 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 530,000,000
 بی ام و , X4, 2017

قیمت X4 مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000