قیمت بی ام و سری 3 و مشخصات فنی

2015

بی ام و سری 3,2015

هنگامی که شرکت BMW مدل 335i را در سال 2007 برای اولین بار عرضه کرد، همه تحت تاثیر سطح کیفی این سدان ...

2014

بی ام و سری 3,2014

هنگامی که شرکت BMW مدل 335i را در سال 2007 برای اولین بار عرضه کرد، همه تحت تاثیر سطح کیفی این سدان ...

2013

بی ام و سری 3,2013

هنگامی که شرکت BMW مدل 335i را در سال 2007 برای اولین بار عرضه کرد، همه تحت تاثیر سطح کیفی این سدان ...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 3 در سال 2011

2010

بی ام و سری 3,2010

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 3 در سال 2010

2009

بی ام و سری 3,2009

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 3 در سال 2009

2008

بی ام و سری 3,2008

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 3 در سال 2008

2006

بی ام و سری 3,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 3 در سال 2006

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , سری 3, 2005

قیمت سری 3 مدل 2005

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 75,300,000
 بی ام و , سری 3, 2005

قیمت سری 3 مدل 2005

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 77,400,000
 بی ام و , سری 3, 2005

قیمت سری 3 مدل 2005

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,700,000
 بی ام و , سری 3, 2013

قیمت سری 3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,000,000
 بی ام و , سری 3, 2013

قیمت سری 3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,000,000
 بی ام و , سری 3, 2013

قیمت سری 3 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 197,000,000
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,200,000
 بی ام و , سری 3, 2005

قیمت سری 3 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,000,000
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ مشکی 98000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 93,500,000
بیشتر ...
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ مشکی 98000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,900,000
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,200,000
 بی ام و , سری 3, 2007

قیمت سری 3 مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,000,000
 بی ام و , سری 3, 2009

قیمت سری 3 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,800,000
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,700,000
 بی ام و , سری 3, 2007

قیمت سری 3 مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 92,000,000
 بی ام و , سری 3, 2006

قیمت سری 3 مدل 2006

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 102,200,000
 بی ام و , سری 3, 2008

قیمت سری 3 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,200,000
 بی ام و , سری 3, 2008

قیمت سری 3 مدل 2008

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,700,000
 بی ام و , سری 3, 2009

قیمت سری 3 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,400,000