قیمت بسترن B50F و مشخصات فنی

1396

بسترن بسترن B50F,1396

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

1395

بسترن بسترن B50F,1395

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

1394

بسترن بسترن B50F,1394

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

1393

بسترن بسترن B50F,1393

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...