قیمت بسترن B50 و مشخصات فنی

1393

بسترن بسترن B50,1393

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن یکی از زیرگروه های کمپانی چینی...

قیمت تیپ های مختلف بسترن بسترن B50 در سال 1393

1392

بسترن بسترن B50,1392

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن یکی از زیرگروه های کمپانی چینی...

قیمت تیپ های مختلف بسترن بسترن B50 در سال 1392