قیمت وانت کارا تک کابین و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1397

1396

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1396

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1395

1394

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1394

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1394

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,200,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1394

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1395

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,200,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ بژ 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ خاکستری 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,100,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

سایر رنگها 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,000,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1395

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,500,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,500,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,250,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,250,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ نقره ای 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,500,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ بژ 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,500,000