قیمت وانت کارا تک کابین و مشخصات فنی

1398

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1398

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1398

1397

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1397

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1397

1396

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1396

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1396

1395

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1395

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1395

1394

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1394

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1394

1393

گروه بهمن وانت کارا تک کابین,1393

وانت مزدا که تولید آن به حدود سال‌های 1338 بازمی‌گردد، جزو قدیمی‌ترین وانت های ایران ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن وانت کارا تک کابین در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1393

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,900,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,900,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1394

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 46,200,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1396

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1396

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1396

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,700,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1395

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,500,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1396

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1397

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000
 گروه بهمن , وانت کارا تک کابین, 1398

قیمت وانت کارا تک کابین مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,300,000