قیمت کاپرا دو کابین و مشخصات فنی

1397

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1397

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا دو کابین در سال 1397

1396

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1396

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا دو کابین در سال 1396

1395

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1395

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا دو کابین در سال 1395

1394

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1394

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا دو کابین در سال 1394

1393

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1393

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا دو کابین در سال 1393

1392

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1392

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن کاپرا دو کابین در سال 1392

1391

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1391

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

1390

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1390

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

1389

گروه بهمن کاپرا دو کابین,1389

کاپرا یکی از وانت های چینی است که در ایران تولید می‌شود. این خودرو که محصول سال 2006 شرکت ژونگ ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,300,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,700,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,200,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ بژ 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,200,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,200,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,200,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,700,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,300,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,400,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,300,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1394

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,800,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1393

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,900,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1396

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,500,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1397

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1389

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,300,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1396

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,500,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1393

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,900,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1394

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 158,800,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1392

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,300,000
 گروه بهمن , کاپرا دو کابین, 1397

قیمت کاپرا دو کابین مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000