قیمت بسترن B50F و مشخصات فنی

1396

گروه بهمن بسترن B50F,1396

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1396

1395

گروه بهمن بسترن B50F,1395

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1395

1394

گروه بهمن بسترن B50F,1394

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1394

1393

گروه بهمن بسترن B50F,1393

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,400,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 150,700,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 150,700,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,400,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,400,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 159,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 4 140,600,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 144,700,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 147,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 149,700,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 153,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 153,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 157,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 188,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 159,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 159,800,000