قیمت بسترن B50F و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن بسترن B50F

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن بسترن B50F

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن بسترن B50F

قیمت مدل های مختلف گروه بهمن بسترن B50F

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ بژ 40000 یک ماه ندارد سالم سالم 59,400,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 71,900,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 57,900,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 27000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 69,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,800,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000