قیمت بسترن B50F و مشخصات فنی

1396

گروه بهمن بسترن B50F,1396

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1396

1395

گروه بهمن بسترن B50F,1395

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1395

1394

گروه بهمن بسترن B50F,1394

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1394

1393

گروه بهمن بسترن B50F,1393

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن ...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,600,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,400,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 151,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 148,100,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 150,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,600,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1393

قیمت بسترن B50F مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,600,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 199,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 195,100,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 199,500,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 196,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 199,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 196,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 199,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 196,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 199,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 196,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 199,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 199,700,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 22000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,400,000