قیمت بسترن B50F و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1396

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1395

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1394

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50F در سال 1393

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 69,100,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,900,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1394

قیمت بسترن B50F مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1395

قیمت بسترن B50F مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 70,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 25 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 86,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ نقره ای 25 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 85,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ مشکی 25 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 84,900,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 25 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 86,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 25 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 86,200,000
 گروه بهمن , بسترن B50F, 1396

قیمت بسترن B50F مدل 1396

رنگ سفید 25 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,100,000