قیمت بسترن B50 و مشخصات فنی

1393

گروه بهمن بسترن B50,1393

تولید بسترن B50 از سال 2009 میلادی توسط خودروسازی FAW آغاز شد. بسترن یکی از زیرگروه های کمپانی چینی...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B50 در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 135,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 135,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 135,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

سایر رنگها 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 129,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 133,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 131,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 134,100,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 132,600,000
بیشتر ...
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 135,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 132,600,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 135,300,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 135,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 123,500,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 120,000,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 125,700,000
 گروه بهمن , بسترن B50, 1393

قیمت بسترن B50 مدل 1393

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,300,000