قیمت بسترن B30 و مشخصات فنی

1398

گروه بهمن بسترن B30,1398

شرکت بسترن زیر مجموعه کارخانه گروه صنعتی فاو و با همکاری مزدا ژاپن ، خودرو طراحی و تولی...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B30 در سال 1398

1397

گروه بهمن بسترن B30,1397

شرکت بسترن زیر مجموعه کارخانه گروه صنعتی فاو و با همکاری مزدا ژاپن ، خودرو طراحی و تولی...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B30 در سال 1397

1396

گروه بهمن بسترن B30,1396

شرکت بسترن زیر مجموعه کارخانه گروه صنعتی فاو و با همکاری مزدا ژاپن ، خودرو طراحی و تولی...

قیمت تیپ های مختلف گروه بهمن بسترن B30 در سال 1396