قیمت آلفارومئو جولیتا و مشخصات فنی

2017

آلفارومئو جولیتا,2017

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

قیمت تیپ های مختلف آلفارومئو جولیتا در سال 2017

2016

آلفارومئو جولیتا,2016

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2015

آلفارومئو جولیتا,2015

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2014

آلفارومئو جولیتا,2014

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2013

آلفارومئو جولیتا,2013

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2012

آلفارومئو جولیتا,2012

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,200,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,200,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ بژ 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,300,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,500,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 233,600,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 295,800,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 256,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 256,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
بیشتر ...
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 237,200,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2017

قیمت جولیتا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 438,800,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 2 277,100,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 2 279,500,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 2 277,100,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 288,300,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 281,900,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 288,100,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 293,200,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2014

قیمت جولیتا مدل 2014

سایر رنگها 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 287,900,000