قیمت آلفارومئو جولیتا و مشخصات فنی

2017

آلفارومئو جولیتا,2017

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

قیمت تیپ های مختلف آلفارومئو جولیتا در سال 2017

2016

آلفارومئو جولیتا,2016

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2015

آلفارومئو جولیتا,2015

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2014

آلفارومئو جولیتا,2014

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2013

آلفارومئو جولیتا,2013

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

2012

آلفارومئو جولیتا,2012

آلفارومئو جولیتا یک خودروی هاچ‌بک است که توسط شرکت ایتالیایی آلفارومئو تولید می‌شود. این خ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 226,300,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2013

قیمت جولیتا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 248,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2015

قیمت جولیتا مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2017

قیمت جولیتا مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 418,500,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 219,700,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 209,500,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 199,100,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 203,600,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 3 سالم 194,600,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 4 سالم 185,600,000
بیشتر ...
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 5 سالم 181,400,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 سالم 176,300,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 1 166,500,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 3 157,900,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 2 162,800,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 4 155,200,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 5 151,700,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 5 152,800,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 4 157,500,000
 آلفارومئو , جولیتا, 2012

قیمت جولیتا مدل 2012

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 قطعه 3 161,200,000