در این مقاله از سری مقالات مقایسه ای همراه مکانیک قصد داریم دو خودرو پژو 508 و رنو تلیسمان را با یکدیگر مقایسه کنیم.در مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508 قصد داریم با نگاهی متفاوت ویژگی‌های فنی و آپشن‌های رفاهی دو خودرو را با یکدیگر بررسی کنیم.

مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508 دوبرندرقیباز یک سرزمین، برندهایقدیمی، رقیبوپیشرفتهکهدربازارهایمختلفبایکدیگردرحالرقابتهستندرنوو پژودوبرندفرانسویمعروفهستندکهجزءباسابقهترینبرندهایصنعتخودروسازیدرجهانمحسوبمیشوند. درچندینسالقبلرنوتا حدودیمی‌‌توانگفتزیرسایهپژودرحالحرکتبودوباادغامپژووسیتروئناینشرکتقدرتبیشترینیزدربازارهایمختلفدرتولیدمحصولاتجدیدپیداکردوتوانستمحصولاتبیشتر،متنوعتروباکیفیتتریرابهبازارعرضهکند.

با یک کلیک استعلام خلافی خودرو را بدون دغدغه از اینجا بگیرید

پسازآنشرکترنونیزبرایقویترشدنوقدرتمندترشدندرتولیدمحصولاتجدیدبهدنبالیکشریک جاریرفتوسپسباشرکتنیسانژاپنادغامشدکهپسازآنخودروهاوپلتفرمهایبهروزترومتنوع‌تریرابهبازارارائهکردوتوانستبازارهایبیشتریرابهتصاحبخوددربیاورد.

وبازبانطراحیجدیدخوداینروزهاخودروهایجذابومتنوعیراروانهبازارمیکندکهطرفدارانبسیاریرابهسویاینبرندجذبکردهاستدربازارایران، پژوبهواسطههمکاریچندینسالهاینشرکتباشرکتایرانخودرووتولیداتغالبشرکتایرانخودروازمحصولاتپژوکهحتیخودروی ملی سمندنیزازپلتفرمپژواستفادهمیکند، موجبشدهتامردمشناختبیشترینسبتبهپژووخودروهایتولیدیاینکمپانیداشتهباشند.

شرکت رنو نیز درسالهای‌ قبل همکاریهایی را با شرکتپارسخودرو درتولید خودروی رنو  داشت کهبعدهاباگستردهشدنبازارخودروایرانشرکترنونیزتوسطنمایندگیهاییبهصورتمستقیمواردبازارایرانشدوهمچنینهمکاریهایجدیدیرابادوخودروسازعمدهایرانییعنیسایپاوایرانخودروباتولیدخودرولوگانیاتندر ۹۰ درداخلایرانآغازکرد.

دنبال خودروی کارکرده/دست دوم هستید؟ وارد نمایشگاه خودروهای کارشناسی شده ما شوید. اینجا بهترین پیشنهاد‌هارو برات داریم.

اینروزهاباطراحیهایجدیددوشرکترنووپژودرتولیدخودروهایمختلفمحصولاتجذابوهیجانانگیزیراازتولیداتایندوبرنددربازارایرانشاهدهستیمکهدرکلاسهایمختلفخودروییدرحالرقابتبایکدیگرهستندامادرکلاسخودروهایسدان مقایسه رنوتلیسمانو پژو  ۵۰۸ کهاولیازرنوودومیازپژوهستند، رقابتجذابوهیجانانگیزیرادربازارخودروهایایراندارندآیاباایندوخودروآشناهستید؟ مقایسه رنوتلیسمانوپژو ۵۰۸ ، دوخودرویجذابومدرناینروزهایبازارایران،میتواندیکیازبررسیهایخودروییجذابباشددرادامهبامقایسهایندوخودروجدیدباماهمراهباشید.

مقایسه طراحی: مهندسیاروپایی، طراحیفرانسوی!

دوخودرورنوتلیسمانوپژو ۵۰۸ هردوبهدلیلاستفادهاززبانطراحیجدیدبرندهایخوددارایطراحیهایجذابومدرنهستندکهچشمهربینندهایرابهخودجلبمیکنندرنوتلیسمانبامشیطراحیجدیدخودباچراغهایکشیدهوبزرگدارایدیلاتهایخطی، جلوپنجرهبزرگکهدروسطآنآرمبزرگرنوخودنماییمیکند، طرحهایلوکسواسپرتیرابررویخودروهایجدیدخوداعمالمیکند.

درمقابلپژونیزباطراحیهایجدیدخودبیشازپیشچهرهایجسورانهوخشمگینو که تداعیگرشیرلوگوپژو هستند، رخ نماییمیکند. با مقایسهرنوتلیسمانوپژو ۵۰۸ ازلحاظطراحیخارجیبهواقعمیتوانگفتکههردوخودروازلحاظفرمبدنهوخوشاستایلبودنکموکاستیندارندبرخیطراحیپژو ۵۰۸ رابهواسطهالمانهاییکهحسخشن بودنرابهخودرومنتقلمیکند،جذابمیدانندودرمقابلبرخیطراحیدینامیکوپویایرنوتلیسمانرامیپسندند.

موتورهایکوچک،  قدرتگرفتهازتوربوشارژ!

بامقایسهرنوتلیسمانوپژو۵۰۸ازنظرپیشرانههاینصبشدهبررویدوخودرو،بایدبگوییمکههردوخودروازموتورهایباحجمیکسان۱۶۰۰سیسیوسیستمتوربوشارژاستفادهمیکنندامااینرنوتلیسماناست که با حجم یکسان در مقایسه با508،قدرت وگشتاوربیشتریراارائهمیدهدکهنشاندهندهبالاتربودنراندماناینموتوردرکنارمصرفسوختپاییناستموتور ۱۶۰۰ سیسیرنوتلیسمانقادراست ۱۹۰ اسببخارقدرتدر ۵۷۵۰ دوردردقیقهو ۲۶۰ نیوتونمتردر ۲۵۰۰ دوردردقیقهتولیدکند.

درمقابلپژو ۵۰۸ باموتور ۱۶۰۰ سیسیتواناییتولید ۱۶۳ اسببخاردر ۶۰۰۰ دوردردقیقهو ۲۴۰ نیوتنمتردر ۱۴۰۰ دوردردقیقهراداردالبتهناگفتهنماندکهبامقایسهدقیقحجمموتورهایهردوخودروبایدبهایننکتهاشارهکنیمکهحجمموتوررنوتلیسمان ۱۸ سیسیبیشترازپژو ۵۰۸ است!  مقایسهرنوتلیسمانوپژو ۵۰۸ ازلحاظپارامترهایعملکردیوشتابگیریوحداکثرسرعتبهوضوحقابلمشاهدهاستکهرنوتلیسمانچابکتروسریعترازپژو ۵۰۸ عملمیکندوبهحداکثرسرعتبالاترینیزدستپیدامیکندکهدر مقایسهبخشفنیبرتریرابهرنوتلیسمان میدهد.

مدلخودرو

رنو تلیسمان

پژو 508

پیشرانه

4سیلندر توربوشارژ

4 سیلندرتوربوشارژ

حجمموتور

1600 سی سی

1600 سی سی

حداکثرقدرت

190 اسب بخار

163 اسب بخار

حداکثرگشتاور

260 نیوتن‌متر

240 نیوتن‌متر

گیربکس

هفت سرعته اتوماتیک دوکلاچه

6 سرعته اتوماتیک

مصرفسوخت (ترکیبی)

6.2 لیتر

6.9 لیتر

شتابصفرتا 100

7.7 ثانیه

8.9 ثانیه

حداکثرسرعت

235 کیلومتر بر ساعت

210 کیلومتر بر ساعت

مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید

مقایسه آپشن‌های رفاهی : نمایندگانیشایستهبادستپرازقارهسبز!

هردوخودرویموردبحثرامیتوانمحصولاتیتمامعیارازاروپادانستکهباتجهیزشدنبهلیستبلندبالاییازامکاناترفاهیوایمنیحداکثرسعیخودرادرایجادراحتیوجلبرضایتخریدارانبهکاربستهاند. با مقایسه رن وتلیسمان و پزو 508 از نظر آپشن های رفاهی  متوجه این موضوع خواهیم شد که ، هردوخودروبهحداکثرآپشنهایروزخودروهامجهزشدهاندودربرخیآپشنهابایکدیگرتفاوتدارندکهبرایمثالرنوتلیسمانازسیستمخودکارپارکبهرهمیبردکهبررویپژو ۵۰۸ وجودنداردامادربحثامکاناتوآپشنهاهمچونبخشفنیدستبرتربارنوتلیسماناستهرچندپژو ۵۰۸ دردربخشسیستمتعلیقوهندلینگبهترعملمیکندودرقسمتجلووعقبخودروسوارینرمتریرابهنمایشمیگذارد.

تجهیزات

رنو تلیسمان

پژو 508

چراغ

ال ای دی و دیلایت هایc شکل

ال ای دی و دیلایت های خطی-چراغهای اتوماتیک به همراه نوربالای هوشمند

سیستم مولتی مدیا

سیستم صوتی حرفه ای Bose

مایش اطلاعات سربالا یا همان HUD

13 بلندگو، رهیاب ماهواره‌ای

سیستم هدآپ رنگی

صفحه نمایش

نمایشگر 8.7 اینچی

7 اینچ لمسی

رینگ ها

17 اینچ

18 اینچ

آینه

آینه وسط الکتروکرومیک و آینه های جانبی تاشو برقی

آینه الکتروکرومیک وسط و آینه های تاشو برقی جانبی

تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع خودکار دوگانه

تهویه مطبوع اتوماتیک 4 کاناله

صندلی

صندلی های برقی جلو مجهز به تهویه و ماساژور بهمراه حافظه، گرمکن تمامیصندلی ها

صندلی های برقی با حافظه و گرمکن، ماساژور صندلی راننده، روکش های چرم

شیشه

جلو وعقب برقی

جلو و عقب برقی

سیستم  هشدار دهنده

سنسور جلو و عقب به همراه دوربین،فشار باد تایرها،سیستم هشدار نقاط کور

سنسورهای جلو و عقب،فشار باد تایرها،سیستم هشدار نقطه کور

سایر امکانات

سیستم های ترمز و پایداری ABS, EBD, ESP, ASR, BAS, TCS، ترمز دستی برقی، 6 عدد کیسه هوا، سقف پانوراما و سانروف برقی، سیستم اتوپارک، نمایش اطلاعات سربالا یا همان HUD، سنسورهای نور و باران، سیستم کنترل فشار باد تایرها،کروز کنترل، روکش های چرمی، درب صندوق هوشمند، سیستم تهویه مطبوع خودکار دوگانه، کیلس و استارتر دکمه ای

سیستم های ترمز و پایداری ABS, ESP, ASR, CBC, HAC ، ترمز دستی برقی، کیسه های هوای جلو، جانبی و پرده ای،سامانه استارت/استاپ، کروز کنترل و محدود کننده سرعت، سانروف برقی، اهرم تعویض دنده در پشت فرمان، سیستم ورود و استارت بدون کلید، روکش های چرم طرح ناپا، برف پاک کن هوشمند

 

مقایسه ایمنی:  ژنرالهایمطمئندرامنیت!

مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508
مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508

مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508 بخشی جذاب از این مقاله است. دربحثایمنیهردوخودروبامجهزبودنبه سیستمهایایمنیوپایداریوطراحیهایمناسبتوانسته اند ۵ ستارهایمنیکاملازموسسهEuro-NCAPکسبکنندکهبااینوجودخیالخریدارانازبابتامنیتاینخودروهامیتواندراحتباشدبامقایسهرنوتلیسمانباپژو ۵۰۸ ازلحاظایمنیبهایننتیجهمیرسیمکه،رنو درقسمتایمنیعابرانپیادهنیزمناسبعملکردهاستودرمقابلپژوبااستفادهازتجهیزاتوسیستمهایایمنیبرترازرقیباست.

تجهیزات

رنو تلیسمان

پژو 508

تجهیزات ایمنی و حفاظتی

ترمز و سیستم پایداری BAS، ASR،ESP ،  EBD، ABS،TCS

رادار نقطه کور BSM

سیستم های ترمز و پایداری ABS, ESP, ASR, CBC, HAC

کیسه هوا

6 عدد ده نقطه ای

6 عدد ده نقطه ای

سیستم ترمز

چهار چرخ دیسکی و مجهز به ABS و EBD

ترمز‌های چهار چرخ دیسک به همراه ABS چهار‌کاناله وEBD‌

انتخابنهاییازبیندوپرچمدارفرانسوی!

مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508
مقایسه رنو تلیسمان و پژو 508

باتوجهبهبحثوبررسیومقایسهرنوتلیسمانوپژو ۵۰۸ میتوانگفتکهازلحاظبحث هایعملکردیفنیشتاب،حداکثرسرعت،مصرفسوختمناسب،میزانآلایندگیوامکاناتوآپشنهایخودرو،رنوتلیسمانبرترازپژو ۵۰۸ ظاهرشدهاستودرمقابلپژو ۵۰۸ خودرویمناسبیبرایاستفادههایخانوادگیاستکهپارامترهاینرمیوراحتیبیشتریرادرسطحجادهوایمنیتاحدودیبیشتر راارائهمیدهد.

با نصب اپلیکیشن همراه مکانیک دیگه همیشه از قیمت خودروت آگاهی و کسی نمیتونه ازت کلاهبرداری کنه.

مطالعه مقالات مرتبط زیر را از دست ندهید:

مقایسه پژو 508 و هیوندای سوناتا

مقایسه تلیسمان و اپتیما

مقایسه پژو 508 و هیوندای آزرا

مقایسه رنو تلیسمان و تویوتا کمری 2016

مقایسه پژو 508 و کیا اپتیما

معایب رنو تلیسمان

اپلیکیشن همراه مکانیک

با اپلیکیشن همراه مکانیک از تغییرات قیمت خودرو باخبر شوید

عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
کامنت گذاری داخل متن
نمایش همه دیدگاه ها